Placówka Wsparcia Dziennego


Gmina Moszczenica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce realizuje projekt pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w ramach placówki wsparcia dziennego dla 150 dzieci i młodzieży i 110 rodziców/opiekunów tych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie na terenie gminy Moszczenica placówki o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym, zlokalizowanej w Staszkówce z punktami w Moszczenicy i finansowanie jej programu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego do 30.06.2022 roku.

Grupa docelowa to dzieci i młodzież do lat 18. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca lub ucząca się w szkołach na terenie gminy Moszczenica oraz ich rodzice/opiekunowie.

Efektem projektu będzie utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży do lat 18, zamieszkujących lub uczących się w szkołach na terenie Gminy Moszczenica z siedzibą w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce wraz z dwoma punktami: w Zespole Szkół w Moszczenicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, łącznie 100 miejsc, w tym:
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce – 30 miejsc,
- w Zespole Szkół w Moszczenicy – 45 miejsc,
- w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy – 25 miejsc,
oferującej dzieciom pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, niwelowaniu deficytów rozwojowych oraz negatywnego wpływu środowiska, także w organizowaniu czasu wolnego. Równolegle ze wsparciem dzieci realizowane będzie wsparcie rodziców/opiekunów dzieci w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia.

Okres realizacji Projektu: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 4 850 631,41 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 4 497 990,50 zł

Oferowane wsparcie: Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz z zajęć specjalistycznych, a w szczególności:
1) PWD przy Zespole Szkół w Staszkówce:

• zajęcia taneczne,
• warsztaty plastyczne,
• warsztaty matematyczno-informatyczne ,,Matematyka Czas na TIK-a”,
• warsztaty językowe ,,Popołudnie z językiem angielskim”,
• warsztaty ,,Twórcze spotkania z książką”,
• warsztaty ,,Wiem co jem”,
• warsztaty ,,Fizyka wokół nas”,
• muzykoterapia,
• warsztaty wolontariatu,
• nauka pływania,
• zimowisko ,,Ferie z łyżwami” - nauka jazdy na łyżwach w czasie ferii zimowych,
• półkolonia w czasie wakacji,
• Festiwal Rodziny (festyn rodzinny),
• wycieczki edukacyjne (3 wycieczki w roku, łącznie 9 wycieczek),
• wsparcie terapeutyczne – logopeda, neurologopeda,
• terapia pedagogiczna i psychologiczna,
• indywidualne konsultacje pedagogiczne,
• indywidualne konsultacje psychologiczne.

2) Punkt PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy:
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia- rytmika i taniec,
• matematyczne ,,Matematyka jest wszędzie”,
• zajęcia informatyczne,
• zajęcia językowe,
• półkolonia w czasie wakacji,
• zimowisko dochodzące w czasie ferii zimowych,
• wycieczki edukacyjne (3 wycieczki w roku, łącznie 9 wycieczek),
• pomoc w odrabianiu lekcji,
• wsparcie terapeutyczne – logopeda, neurologopeda,
• terapia pedagogiczna i psychologiczna,
• indywidualne konsultacje pedagogiczne,

3) Punkt PWD przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy:
• zajęcia - rytmika i taniec,
• matematyczne ,,Matematyka jest wszędzie”,
• zajęcia czytelnicze,
• zajęcia kulinarne,
• półkolonia w czasie wakacji,
• wycieczki edukacyjne (3 wycieczki w roku, łącznie 9 wycieczek),
• pomoc w odrabianiu lekcji,
• wsparcie terapeutyczne – logopeda, neurologopeda,
• terapia pedagogiczna i psychologiczna,
• indywidualne konsultacje pedagogiczne,

Wsparcie dla rodziców/opiekunów uczestników projektu będzie obejmowało:
• spotkania rodzinne, w tym wyjazdy w ciekawe miejsca,
• indywidualne konsultacje rodzicielskie z psychologiem lub/i pedagogiem,
• warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców.
Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i BEZPŁATYNY. Wszystkie dzieci i młodzież będą mieć zapewniony posiłek, a rodzice catering podczas warsztatów.   

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego realizacji, prosimy o kontakt z biurem projektu:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
Ul. Św. Jana Pawła II 3
38-321 Staszkówka
tel. 18 3541124, email: spstasz@poczta.onet.pl

Halina Łaś – kierownik projektu