Deklaracja dostępności


Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsstaszkowka.manifo.com

Dane teleadresowe jednostki:
Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
38-321 Staszkówka, ul. Św. Jana Pawła II 3
Tel: 18 3541124 fax: 18 3541124
spstasz@poczta.onet.pl


Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa www.gminamoszczenica.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Brak opisów zdjęć – tekstu alternatywnego, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• Linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
• Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez nauczyciela informatyki wspomaganej narzędziami automatycznymi.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Michał Bąk bak.m@zsstaszkowka.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze i na przyziemiu, a szkoły na przyziemiu, parterze i na piętrze. Wejścia do budynku znajdują się od strony ulicy oraz od strony placu zabaw. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem – sala gimnastyczną wyznaczono miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
W pomieszczeniach Zespołu Szkół nie ma pętli indukcyjnych zagrażających osobom z rozrusznikiem serca.
Nie zapewnienia się osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw.