Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  
                   klas I - III szkół podstawowych.
„INDYWIDUALIZACJA
PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW
KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
JANA PAWŁA II W STASZKÓWCE
Od 1 października 2012r w Szkole Podstawowej w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
kontynuowana jest realizacja projektu pt. ,, Indywidualizacja procesu
nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach
Priorytetu IX. Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2. POKL

Celem głównym ww. projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkół Podstawowych w
Gminie Moszczenica, dostawanego
do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych
tych uczniów oraz ich
możliwości psychofizycznych.

Do celów szczegółowych
należą:

- zapewnienie każdemu dziecku objętego wsparciem
w ramach projektu , oferty
edukacyjno - wychowawczo
–profilaktycznej, zgodnie z jego
możliwościami edukacyjnymi i rozwojowi
w okresie końca realizacji
projektu

- stworzenie warunków w
szkołach objętych wsparciem,
umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprze wyposażenie bazy
dydaktycznej w niezbędne
materiały w okresie
do końca realizacji projektu

- likwidacja wad wymowy u
dzieci poprzez zajęcia
logopedyczne

- likwidacja wad postawy lub zahamowanie ich dalszego
rozwoju u wszystkich
uczniów u których zdiagnozowano ten problem

- wspieranie rozwoju i zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnię nauk matematyczno - przyrodniczych

Projekt stawia
sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych i
przyrodniczych uczniów o
utrudnionym dostępie do edukacji
w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice
Interaktywne.

We wrześniu 2012r. przeprowadzono kampanię
informacyjną wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Staszkówce na temat założeń projektu i oferowanych w tym roku szkolnym form wsparcia. Odbyło się również posiedzenie
zespołu ds. indywidualizacji nauczania i wychowania w celu
ustalenia kierunków dalszej pracy. Również we wrześniu Komisja Rekrutacyjna
przeprowadziła rekrutację uzupełniającą w oparciu o obowiązujący Regulamin
Rekrutacji i udziału uczniów w projekcie systemowym (…). Zrekrutowano 21
uczniów tj. 8 chłopców i 13 dziewczynek,
z zachowaniem
równości płci i szans.

W związku z tym, że
w wyniku realizacji ww. projektu
w roku szkolnym 2011/2012 powstały pewne oszczędności finansowe, koordynator szkolny za pośrednictwem organu
prowadzącego tj. Gminy Moszczenica, złożył wniosek do WUP w Krakowie o
dokonanie zmian we wniosku o
dofinansowanie projektu w zakresie wprowadzenia dodatkowej formy wsparcia
dla uczniów tj. zajęć logopedycznych w
wymiarze 30 godz. Po otrzymaniu zgody wydanej przez Instytucję Zarządzającą,
zajęcia logopedyczne są realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Podsumowując, w ramach
projektu ,,Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania uczniów klas
I-III szkól podstawowych” w Szkole
Podstawowej Staszkówce w roku szk.
2012/2013 organizowanie są następujące
formy wsparcia;

1.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30
godz. dla 8 osób.

2.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych -
30 godz. dla 8 osób,

3.
Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych
przejawiających zainteresowania matematyką i przyrodą - 30 godz. dla 8
osób,

4.
Zajęcia dla dzieci
z wadami postawy – 30 godz. dla
11 osób,

5.
Zajęcia logopedyczne
-30 godz. dla 4 osób.

Łącznie w projekcie uczestniczy 39 uczniów klas I-III
szkoły podstawowej, co stanowi 76,5% ogółu.

W celu właściwej realizacji wymienionych powyżej zajęć zatrudniono 4
nauczycieli
z odpowiednimi kwalifikacjami. Do końca grudnia 2012r. odbyło się po 15
godz. każdego rodzaju zajęć z 30 godz. zaplanowanych na ten rok szkolny.
Zajęcia, o których mowa powyżej,
realizowane są w oparciu o własne programy uwzględniające indywidualne
potrzeby i możliwości BO, aktywne metody nauczania, w tym technologię informacyjną oraz zakupione w ramach projektu pomoce
dydaktyczne.

By osiągnąć zaplanowane rezultaty na bieżąco
prowadzony jest monitoring i odpowiednia dokumentacja. Pod koniec roku 2012
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dokonali częściowego podsumowania
swojej pracy i osiągniętych przez uczniów rezultatów.

Projekt jest realizowany z zachowaniem
równości płci i
szans. Każdy z uczestników ww.
projektu ma równy dostęp do poszczególnych form wsparcia i zakupionych pomocy
dydaktycznych. Uczniowie chętnie i
wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, o czym świadczą wysokie
wskaźniki frekwencji. Przedstawiają się one następująco:


1.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji - 93,3%


2.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych -
95%


3.
Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych
przejawiających zainteresowania matematyką i przyrodą - 96,7%


4.
Zajęcia dla dzieci
z wadami postawy – 92,2%


5.
Zajęcia logopedyczne
- 98,3%Wszystkie
zajęcia, o których mowa powyżej, będą odbywać się do 30 czerwca 2013r.Koordynator szkolny:

mgr Halina Łaś