RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2015 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce, ul. Św. Jana Pawła II 3, 38-321 Staszkówka:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce ( adres ul. Św. Jana Pawła II 3 38-321 Staszkówka, telefon 018 3541124, e-mail: spstasz@poczta.onet.pl  ).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. spraw i celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Magdalena Cyprych-Waligóra
e-mail: inspektor@cbi24.pl
Kreator www - przetestuj za darmo